Certifikáty

Protokol o testovaní

Účinnosť germicídneho žiariča ATHMOSS sme dali odskúšať do kontrolného laboratória sterility a mikrobiologických kontrol, nakoľko Microwell pristupuje veľmi zodpovedne pri vývoji a predaji germicídneho zariadenia využívajúceho UV-C žiarenie. ÚSTAV KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE v Hradci Králové skúmal vplyv germicídneho čističa vzduchu Athmoss 120 Office na mikrobiologické znečistenie ovzdušia dennej miestnosti za bežnej prevádzky, ako aj na umelo kontaminované ovzdušie laboratória. 
Prišiel k záveru: po 1 hodine práce prístroja došlo k poklesu baktérií o 93,9% a poklesu plesní o 99,9%. Po 2 hodinách práce prístroja bol zaznamenaný ďalší pokles baktérií až na celkových 2,7% pôvodného počtu baktérií a pokles plesní až na 0% pôvodného počtu plesní pred zapojením prístroja.

Certifikát zhody

Bezpečnosť produktu, a teda aj jeho bezpečné používanie pre účel dezinfekcie vzduchu od baktérií, vírusov a iných škodlivých látok je potvrdená odborným oprávnením vydaným certifikačným orgánom Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2016

Cieľom spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o. je neustále uspokojovať potreby zákazníkov kvalitnými produktami ponúkanými na trhu.

Kvalita je jednou zo základných požiadaviek kladených na tovary a služby. Spoločnosť Microwell, spol. s.r.o. sa preto snaží kontinuálne zvyšovať kvalitu svojich produktov.

V roku 2007 sa v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2001, ktorý bol v roku 2013 úspešne recertifikovaný podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2009 v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel
  • Výskum, vývoj, výroba, predaj, montáž a servis germicídnych žiaričov


Systém environmentálneho manažérstva kvality STN ISO 14001:2016

Súčasný vývoj a smerovanie výrobnej činnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva si vyžaduje zohľadňovať aj environmentálne správanie k životnému prostrediu a zabezpečiť podmienky pre jeho sústavné zlepšovanie, t.j. vytvoriť únosný priemyselný ekosystém. Nástrojom pre dosiahnutie uvedeného stavu je aj zavedenie, udržiavanie a rozvoj systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) podľa normy ISO 14001.

V roku 2011 sa v rámci celej spoločnosti Microwell vybudoval a certifikoval systém environmentálneho manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005 v nasledovných oblastiach:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel
  • Výskum, vývoj, výroba, predaj, montáž a servis germicídnych žiaričov

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019

Spoločnosť Microwell sa už dlhodobo snaží spĺňať požiadavky bezpečnostných predpisov, odhaľovať riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, zabezpečovať priaznivé pracovné podmienky. 

Splnenie požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009 bolo preukázané, na základe čoho vydal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. dňa 04.12.2013 certifikát preukazujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti:

  • Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky
  • Výroba, predaj, montáž a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel
  • Výskum, vývoj, výroba, predaj, montáž a servis germicídnych žiaričov

OHSAS 18001 bol nahradený 14.11.2019 pri recertifikačnom audite certifikátom ISO 45001.